خدمات

 

 

جدایی

زناشویی

فوت عزیزان

تربیت فرزندان

سازگاری با جامعه سوًیدی

مشاوره و روان درمانی گروهی

مشاوره تلفنی

وسواس ، افسردگی و اضطراب

ارتباط با ادارات و مراجع دولتی سوٍیدی

آموزش مهارتهای زندگی و شناخت خود

خانواده درمانی

نامه نگاری.......

 

 

 

 

لیلی مرادی

مشاوربا سابقه برای ررفعع مشکلات 

 

*بدن سالم با روان سالم*

 

 

 


دفتر خدمات اجتمای مشاوره و رفتار درمانی

 

 

 با تعین وقت قلبی

تلفن  0046736595492

پست الکترونیکی

info@lilimoradi.se